Cliënteel

Wij richten ons zowel tot grote ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen als tot particulieren en dit in volgende domeinen :

Ondernemingsrecht handelsrecht vennootschapsrecht

Startersbegeleiding

Wij adviseren u bij het bepalen of u onder vennootschapsvorm wenst te werken en welke vennootschapsvorm is aangewezen.
We verzorgen de oprichting van de vennootschap (o.a. statuten met bevoegdheidsbepalingen, vertegenwoordigings-bevoegdheid, overdrachtsregeling, wijze van besluitvorming, algemene vergadering, …) en het opstellen algemene voorwaarden, wijziging huwelijksvermogensstelsel …

Ondernemen

Wij helpen u bij het opstellen en wijzigen van contracten, invorderen en betwisten facturen, verweer bij allerhande aanspraken/vorderingen, handelshuur, handelsagentuur, distributieovereenkomsten, vorderingen tot staking niet toegelaten concurrentie, aansprakelijkheid en verzekering (burgerlijk aansprakelijkheid, brandverzekering, ABR, arbeidsongevallen,…) betwistingen tussen bestuurders, vennoten en/of aandeelhouders, management conflicten, bestuurders-aansprakelijkheid, het organiseren van raden van bestuur en algemene vergaderingen van aandeelhouders, corporate governance , minderheids-vorderingen, uitsluiting en uittreding, uitkoop,. arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, …

Incasso onbetaalde facturen

Wanbetalers zijn in deze crisis een groeiende bedreiging voor uw bedrijf maar vormen ook een dilemma voor u als ondernemer. Vanzelfsprekend wil u erop aandringen om correct betaald te worden, tegelijk wil u de goede verstandhouding met uw klant niet verliezen.

Wij zorgen voor een snelle en efficiënte incasso. Dikwijls volstaat een vriendelijk telefoontje of een brief vanuit ons kantoor om de wanbetaler ervan te overtuigen dat verder uitstel van betaling alleen maar extra geld kost. Tenslotte begrijpt elke ondernemer dat correct geleverde diensten en prestaties ook correct betaald dienen te worden.

We benaderen elke schuldenaar met een respectvolle maar ook duidelijke boodschap. Indien nodig gaan we via een kort gesprek een beeld vormen over zijn financiële mogelijkheden, op basis waarvan we een afbetalingsplan voorstellen.

Als we geen regeling kunnen treffen, gaan we de gerechtelijke procedure voorbereiden. We winnen de nodige informatie om de betaalkracht van de schuldenaar te bepalen, onderzoeken zijn roerend en onroerend patrimonium, bekijken de jaarrekeningen van de laatste jaren en gaan na welke andere procedures er reeds lopen. Zo realiseren we de beste slaagkansen in uw incassodossier. Uiteraard overleggen we steeds met u de stappen die we ondernemen.

Overdracht van uw bedrijf

Om verscheidene redenen (economische, financiële, persoonlijke,…) kan u beslissen de handelsactiviteit stop te zetten en/of over te dragen. Of mogelijks wenst u een onderneming of handelsactiviteit over te nemen.

Wij helpen u graag te beslissen hoe u dit best aanpakt. Daarbij bespreken we uitgebreid de voor- en nadelen.

Bijvoorbeeld: overdracht van de handelszaak, overdracht van de (aandelen van de) vennootschap, opvolging in het familiebedrijf.

Eerst stellen we de aangepaste intentieverklaring (letter of intent) op, daarna de eigenlijke overeenkomst tot overdracht (share purchase agreement / closing). Ook aanverwante overeenkomsten worden uitgewerkt zoals samenwerkings-overeenkomst, leningsovereenkomst (vendor loan), …

Wij begeleiden tevens ontbindingen en vereffeningen (zonder overdracht) waarbij geadviseerd kan worden over te gaan tot aanvraag WCO (gerechtelijke reorganisatie) of faillissement.

Ook na de overdracht/vereffening / WCO / faillissement / van uw onderneming kan u nog problemen ondervinden. Bijvoorbeeld bij schadeclaims: wij helpen u bij het vakkundig stellen en onderbouwen hiervan. Ook als een schadeclaim tegen u gesteld wordt, zorgen wij voor u verdediging.

Immobiliënrecht

In ruime zin van het woord betekent dit o.a.bouwrecht, alle bouwgeschillen, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten, ABR, bijstand bij deskundigenonderzoeken,… aannemingsrecht, koop-verkoop, optie-overeenkomsten, aan koop – en verkoopbeloften, alle huurgeschillen, mede-eigendom, …

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Een arbeidsovereenkomst is een contract dat alle aandacht verdient. Zowel bij het ontstaan , gedurende als bij het einde van de tewerkstelling is kennis van uw rechten en plichten noodzakelijk.

Onze ervaring met arbeids- en sociale conflicten kan financieel zeer nadelige gevolgen voor u voorkomen of oplossen.

Uw sociaal zekerheidsverplichtingen en rechten sluiten daarbij aan.

Burgerlijk recht

Belangrijke perioden in het leven zijn o.a. loopbaanplanning (als zelfstandige, werknemer, ambtenaar, …), aankoop woning en andere investeringsgoederen, vermogensplanning,  samenwonen, huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding,  overlijden.
Bij elk van deze fasen kan juridisch advies erg belangrijk zijn.
Ook daar staan we u graag bij, zoals bij het opstellen en wijzigen van allerhande contracten zoals koop (roerende en onroerende goederen), huur, lening, lastgeving, borgtocht, pandgeving,  problemen van bedrog en dwaling bij het aangaan en het uitvoeren van contracten, erfrecht, schenkingen, … het huwelijkscontract, samenlevingsovereenkomst, echtscheiding door onderlinge toestemming, echtscheiding door onherstelbare ontwrichting met voorlopige maatregelen. 

Aansprakelijkheidsrecht 

Wij treden voor u op als benadeelde of als aansprakelijke met welke schade dan ook (letselschade, materiele schade zoals medische kosten, inkomstenverlies, morele en esthetische schade,....), al dan niet in het kader van een verzekering, in verscheidene materies zoals verkeersrecht, strafrecht, bouwrecht, burenhinder, arbeidsongevallen,....

Bij schadegevallen is het erg belangrijk dat u onmiddellijk contact neemt met ons kantoor, ongeacht of u deze schade veroorzaakte of geleden hebt. Meestal zal u door de tegenpartij een minnelijke expertise worden voorgesteld. Opgelet : dit is niet steeds in uw voordeel. Juridische bijstand is hier een noodzaak. Wij begeleiden u en houden de vinger aan de pols bij het omschrijven van de expertise-opdracht én de aanstelling van de expert.

Medisch recht 

U kan ons raadplegen aangaande medische aansprakelijkheid (van geneesheren, ziekenhuizen, e.a. zorgverleners), betwisting facturen ingevolge ziekenhuisopname,...

Recht mbt mindervaliden – arbeidsongeschiktheid

Wij helpen u bij betwistingen mbt allerhande tegemoetkomingen zoals inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, hulp van derden, tussenkomsten van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) , primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkering, beroepsziekten, verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindvoering,...

Verkeersrecht en strafrecht

Ongeacht u slachtoffer of verdachte bent, hebben wij de nodige expertise in huis. Dit kan gaan over een snelheidsovertreding, het negeren van het rode licht, een aanrijding, diefstal, heling, valsheid in geschriften, drugsmisdrijven, on-opzettelijke slagen en verwondingen, bedrog, oplichting, misbruik van vertrouwen, bankbreuk en bedrieglijk onvermogen, brandstichting,...

Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact